Winogrona

Regulamin

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu 20 % wartości pobytu na konto gospodarstwa.
2. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
3. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie, anuluje rezerwację.
4. Wpłata zadatku i tym samym potwierdzenie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu pobytu i rezerwacji gospodarstwa przez osobę dokonującą rezerwacji.
5. Pozostałą część należności za pobyt (tj. 80% kwoty pobytu) można zapłacić przelewem lub na miejscu gotówką w dniu zameldowania.
6. Pokój wynajmowany jest na doby.
7. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o 11:00.
8. W momencie przekazania przez Recepcję klucza do pokoju Gość hotelowy staje się jego gospodarzem.
9. Opłata za zagubienie klucza - 50 zł.
10. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe okazując aktualny dokument tożsamości wraz z fotografią. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości recepcja ma prawo odmówić zameldowania Gościa.
11. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Gospodarstwo uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
12. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godz. 12.00 jest traktowane jako przedłużenie i skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę wynajmu pokoju według obowiązujących cen kolejnej doby hotelowej.
13. Płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu, a najpóźniej na drugi dzień.
14. Opłata za niewykorzystana część pobytu w przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu nie powoduje zwrotu pieniędzy.
15. Niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia nie powoduje zwrotu pieniędzy.
16. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowo proponowanym terminie przez Klienta pokój nie został już zarezerwowany. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie.
17. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy (brak przyjazdu), Gospodarstwo uprawnione jest do potrącenia wpłaconej zaliczki.
18. Osobom postronnym Winnica Dwie Granice nie udziela informacji o danych osobowych Gości zameldowanych.
19. Osoby niezameldowane w Winnica Dwie Granice mogą przebywać w pokoju od godz. 08:00 do godz. 22:00.
20. Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w pokoju ponad tę, która została określona, jako maksymalna na stronie internetowej bądź w formularzu rezerwacyjnym.
21. W przypadku naruszenia zasad, właściciel gospodarstwa jest uprawniony do pobrania należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej.
22. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Opłata doliczona zostanie według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji.
23. Przyjazd ze zwierzęciem jest możliwy, wyłącznie za wcześniejszym uzgodnieniem. Właściciel lub opiekun zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za rzeczy zniszczone z winy zwierzęcia.
24. W Gospodarstwie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 06:00 rano (za wyjątkiem imprez okolicznościowych ustalonych wcześniej z gospodarzem). Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Gospodarstwa nie powinno zakłócać pobytu innych Gości. Naruszenie tej zasady spowoduje zaprzestania świadczenia dalszych usług.
25. Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice. Za zachowania dzieci oraz za szkody wynikłe z niewłaściwego zachowania odpowiadają opiekunowie prawni dzieci lub opiekunowie grup.
26. Na terenie Winnica Dwie Granice w tym - w pokojach oraz na balkonach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych - z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych (ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529).
27. Złamanie zakazu w/w zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa, na pokrycie kosztów pralniczych oraz przyjęcie kary pieniężnej w wysokości 500 zł. W przypadku wywołania przez gościa fałszywego alarmu i przyjazdu straży pożarnej gość ponosi pełna odpowiedzialność prawną oraz finansową.
28. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną a wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń w obiekcie powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.
29. O zaistniałej szkodzie Gość powinien poinformować niezwłocznie Recepcję. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
30. Winnica Dwie Granice nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości. Zabezpieczenie przed kradzieżą leży po stronie Gości.
31. Po zakończonym pobycie każdy pokój podlega sprawdzeniu przez pracownika recepcji w obecności Gościa gospodarstwa celem wykluczenia ewentualnych szkód.
32. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Wyjątek stanowią: ładowarki lub zasilacze urządzeń RTV oraz komputerowych.
33. Przy wychodzeniu z pokoju, prosimy, sprawdzić czy zakręcone są krany, wygaszone światło, zamknięte okna (prosimy pozostawić uchylone lub zamknięte, nigdy otwarte na oścież) oraz czy nie zaprószono ognia.
34. Prosimy naszych Gości hotelowych o nie zabieranie wyposażenia części gastronomicznej do własnych pokoi.
35. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie takim, jaki zastał po odebraniu kluczy. Do obowiązków Klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
36. Winnica Dwie Granice świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwia natychmiastową reakcję. Reklamacje zgłaszane w dniu wykwaterowywania nie będą rozpatrywane. Rozpatrywane będą tylko te reklamacje, które zostały zgłoszone w ciągu 24 godzin od momentu meldunku.
37. Gospodarstwo nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu, wody lub Internetu.
38. Przedmioty pozostawione przez Klienta po opuszczeniu apartamentu mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W innym przypadku, po pięciu dniach od daty wyjazdu Klienta z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych. Ustawa z dn. 20.03.2015 o Rzeczach znalezionych (Dz. U. Poz. 397). lub Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odsyłane na jego koszt za pośrednictwem kuriera. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty znalezione zostaną rozdysponowane zgodnie z Ustawą z dn. 20.03.2015 o Rzeczach znalezionych (Dz. U. Poz. 397).
39. Gospodarstwo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa na terenie parkingu . Parking nie jest parkingiem strzeżonym, wyłącznie monitorowanym.
40. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Gospodarstwo może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza oraz do niezwłocznego opuszczenia obiektu.
41. Ze względu na trudne ukształtowanie terenu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia zaistniałe w wyniku nieuwagi turysty.
42. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania z zawartych w nim zasad.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym gospodarstwie. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia.